klachten, privacy en meldcodes

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: het NVPA. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende uitkomst voor jou, dan kun je jouw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg..

 Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.


    Privacy

    Ik ga op integere wijze om met persoonlijke informatie die ik van jou krijg in het kader van jouw begeleiding. De regels die ik hierbij hanteer, vind je hier.


    Meldcodes

    De overheid schrijft voor dat beroepsoefenaren in de zorg zich moeten houden aan een tweetal meldcodes: de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld. Kort gezegd houden deze codes in dat wij verplicht zijn om indien wij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, daarover met u in gesprek te gaan én dat te melden bij instanties. De formele procedure die intern bij Lev in je leven geldt, vindt u hier.