"Voelen en denken weer op één lijn"

"Ongelofelijke stappen kunnen nemen"

"Meer in mijn eigen kracht"

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. betaling, afzeggingen, niet-verschijnen op afspraken en rapportage aan derden.

Geldend voor therapie/gesprekken bij Marleen Boon van der Weij , NVPA-therapeut.


Artikel 1 Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2 Een afspraak met een NVPA-therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 48 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd per mail, tekstbericht of telefoon. Bij te late afmelding is het honorarium voor het betreffende consult verschuldigd door cliënt.

Artikel 3 Clienten krijgen per email de factuur van het consult toegestuurd. De toegezonden factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 4 Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5 Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 10,- in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6 Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7 Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

Artikel 8 Deze therapeut rapporteert niet over cliënten aan instanties en bedrijven zoals bijvoorbeeld het UWV, bedrijfs/arbo-artsen en verzekeraars, ook niet wanneer zulks expliciet door cliënt aan therapeut wordt verzocht.

Lees meer over hoe ik om ga met jouw persoonlijke gegevens en jouw dossier:privacy

 

Individuele therapie & coaching

Als je het wel anders wilt maar het niet lukt. Hulp bij:


Relatietherapie

Ik begeleid jullie in het liefdevol communiceren, zodat jullie elkaar beter begrijpen en weer echt contact maken.

Familieopstellingen

Of je nu vastloopt in jezelf, je gezin, je familie, je werk: Een opstelling helpt om inzichten te krijgen in wat er werkelijk speelt...